Ze

Pa mete tout ze w nan yon sèl panyen–sitou lè w pa mèt panyen an.

Sou omoseksyalite

Tout tan mal chen leve pye l pou pise enpi fenmèl chen koupi, m ap toujou ka louvri gagann mwen byen fò kont omoseksyalite ak tout lòt zak ki pa ale nan menm sans ak manman lanati.

Si w fache, bwè pwa a.

M reyafime piblikman pozisyon m sou sa sitou paske tou dènyeman yonn nan zanmi pwòch mwen yo revele li se yon omoseksyèl. Pa nenpòt zanmi. Yon zantray. Yon frè lagè. Ou konprann.

E jan m te panse m t apral rayi nenpòt nèg pwòch m konnen ki nan mouvman sa a, m pa rayi zanmi an. Anfèt, m toujou gen menm estim nan pou pèsonaj la.

Èske sa vle di m kore l nan vwa sa li ye a?

Non. Janmen. O gran janmen.

M aksepte zanmi an kwake li se omoseksyèl, men m pa dakò ni tolere omoseksyalite li a. Menm ti bagay rayi peche a renmen pechè a.

Pou di laverite, nou yonn atè a la pa zanj. Nou chak gen lo enpèfeksyon nou. Genyen se ti manyen afè moun nan. Ti bouboun san mèt la. Ti jouda a. Ak bann lòt.

Pou zanmi an alèkile se ti omoseksyalite a.

Lachte a kounye a, pou m pa di erè fatal, se anbrase defo sa yo sou non libète ak lidantite.

Itilize mo moun konprann

Yonn nan pi gwo jefò m fè lè m ap pale/ekri se evite mo ak espresyon save. Jis pou m pa gaspiye tan ak enèji nan parafwaze sa m fin di.

Kounye a ti bèt ki pike m move kote a se lè yon (kon)sitwayen gade m ak move je paske l panse “parafwaze” se yon mo moun pa ka konprann mwen itilize.

Se vre ou ka pa t janm wè ni tande mo sa deja, men la gen yon jefò entelo m ap tann nan men w.

 1. Mande m sa mo a vle di oswa konsilte yon diko. Oubyen chache l anlè.
 2. Vin remèsye m paske m ajoute yon nouvo mo/konsèp nan djakout vokabilè w.

Pye pan lèd

M ap parye yo konn sa pase ni ou ni mwen. Paske w p ap janm wè yon mal pan al file ak pye l—men ak zèl li.

Si n dakò sa se yon filozofi lavi, nou ka aplike l konsa.

 1. Wi. Ou ka gen detwa defo, fizik oswa mantal.
 2. Chanje sa w ka chanje yo. Aksepte sa w pa ka chanje yo.
 3. Vann kalite w o maksimòm posib. Pa tout mwayen posib.

M rele sa Mantalite pan an—jis pou fè l bèl.

Siksè

Siksè se yon envestisman nan tan oswa lajan. Oubyen toulede. Janmen gratis.

Bèf ak krabye

Tankou bèf, anpil moun gen tik (pwoblèm) sou po yo ke yo pa ka retire pou kont yo.

 1. Yo ka pa gen ase tan.
 2. Yo ka tou senpleman pa konnen kijan.

Anpil tan, enèji ak lajan te ka epaye si medya ak piblisite pa t ap eseye vann moun sa yo bagay ki pa gen anyen pou wè ak soulajman tik.

E se pa pou san rezon tou moun sa yo pa ezite rale bous yo ak yon souri lè yo jwenn yon bon krabye ki konprann ak pote solisyon reyèl yo bezwen an.

Se yonn oswa lòt.

 1. Anvayi moun ak mesaj piblisite yo pa t mande w pou eseye vann pwodywi ak sèvis ou yo.
 2. Adopte mantalite krabye a, enpi jwenn yonn ou de fason pou fè moun ki bezwen solisyon w yo konnen yo la e ki kote yo ka jwenn yo.

Premye a se bwi ak nwizans. Dezyèm nan se maketin. E sa fè tout diferans lan.

Yon pi bèl kesyon.

“Kijan nou ka fè pou mete klòch la nan kou chat la?” olye de “Kiyès ki pral mete klòch la nan kou chat la?” te ka ede rezoud pwoblèm nan yon fwa pou tout.

‘Kijan’ louvri pòt pou brase lide sou tout solisyon posib. Tandiske ‘kiyès’ ta sipoze gen yon sèl solisyon. Enpi solisyon sa a depann de tout lòt moun sof ‘mwen’.

Rezilta? Chak moun jwenn yon eskiz pou yo pa aji.

Se menm jan, si w rele pou dirije, ou dwe kòmanse poze pi bèl kesyon pou w abouti ak rezilta w swete yo.

Sinon, wayan!

Yon jou lapli.

Tou dènyeman lapli bare m Sent Filomèn. Lapoula wout la gentan anvayi ak ranblè—ak fatra tou, byensi.

Sa w tande a, blokis. Anwo pa monte. Anba pa desann.

M blije kraze yon a-pye pou m ale lakay mwen Babyòl. Anviwon 2.6 km oswa 33 minit mach.

Lè m rive Chanpen, bagay la pi mangonmen toujou. Yon gwo kannal dlo chire wout la an de. Apenn yon ti kwen ase pou moun pase a sèk. Yonn alafwa.

Gen 2-3 moun ki te gentan ap vini anfas mwen. M kanpe ba yo pase. Enpi se la m aprann yon leson m ka aplike nan plizyè lòt domèn nan lavi m.

Pafwa se lòt moun pou ba l pase pou ou menm ou ka pase.

Yon karyè make ak pwojè.

Seri pwojè m fè yo se manifestasyon sa kwayans ak valè m ye. Se fason m panse ak aji, ak fason m wè reskonsablite m antanke sitwayen Ayisyen.

Yo pi byen defini karyè m pase tout lòt tit ak afilyasyon pwofesyonèl.

M swete yonn nan yo omwen ap pouse w aji diferan ak fè yon diferans nan lavi w—ak nan kominote w.

Men ponyen pwojè m kreye ak livre yo.

Foumisòl (fondatè)—platfòm jesyon ak òganizasyon sòl.

Engcenter (fondatè)—lekòl anglè.

SAT Fòmasyon (fondatè)—lekòl pwofesyonèl nan Okap.

Kayimaj (fondatè)—videyo, foto ak evennman.

NouVo (fondatè)—kay pwodiksyon sinema.

Si w gen yon opotinite biznis pou mwen, tanpri ranpli fòm sa a.

Chache èd.

Pa gen kenn dezonè nan sa.

Si w bezwen èd, al chache l.

Mouch/myèl.

Kisa w ye? Mouch oswa myèl?

Si w se mouch, ou toujou pito fatra menm lè gen flè bò kote w.

Si w se myèl, ou toujou pito flè menm lè gen fatra bò kote w.

M ap mande w ankò.

Kisa w ye?

Mouch oswa myèl?

P.s.- M salye Jean Ronald Prévilus sou trak sa.

Peye sa l vo.

M vreman kontan anonse yon nouvo modèl pri pou byen ak sèvis komèsyal mwen yo–Peye Sa L Vo. PSLV tou kout.

Nan modèl sa a m kite se ou menm–kliyan an–ki fikse pri pou byen/sèvis ou vle jwi yo.

Si w satisfè, ou ka peye m depase. Sinon, peye m mwens. Oswa pa peye m ditou.

Senp konsa.

Poukisa PSLV?

 1. Lè m kreye yon byen/sèvis sa k nan tèt mwen se kijan m ka sèvi pwochen m pi byen. Se pa konbyen kòb m pral fè.
 2. Lè w achte yon byen/sèvis nan men m, m pa ka defini valè w jwenn ladan. Ki fè, enpoze w yon pri parèt abitrè. Vwa menm pretansye.
 3. Nou bewen plis fason reskonsab pou n panse sou lajan. Pèsonn pa ka peye tan ak enèji m boule pou kreye byen ak sèvis mwen yo. Men tout moun ka rekonpanse jefò m dapre sa yo santi l vo.

Kijan sa ap fèt?

 1. Se pa tout pwodui ki PSLV. Revolisyon an pa/poko radikal.
 2. Gen yon pri minimòm pou tout byen/sèvis ki gen yon kou pwodiksyon. PSLV a ap sèlman sou potansyèl pwofi m yo.
 3. M gen dwa aksepte oubyen refize travay ak yon kliyan san jistifye pouki rezon. Jeneralman se paske travay la oswa kliyan an pa aliye ak ansanm valè m yo.
 4. M kwè nan pataj ak resipwosite. Si m sispèk yon kliyan nan koken avè m, m ap anile opsyon PSLV a pou li.

Kote pou w jwenn lis byen/sèvis PSLV?

Tcheke la.

Mèsi paske w ap sipòte modèl PSLV a. Se chimen pou yon lòt ekonomi pi jis ak ekitab.

M fè yon erè.

Se yon senp kalkil m ap fè tout tan, men fwa sa m pa konn kibò tèt mwen t ap bay.

M fè +120 minit ap diskite avèk kliyan an–yon pitit Foumisòl–pou m rann kont o final se kalkil pa m nan ki pa t bon.

Pa kenbe diskisyon initil ak kliyan w. Si gen yon erè mande yon ti tan pou chache rezoud sa. Verifye ak yon dezyèm moun si sa nesesè.

Nan demen byen bonè, m ekri kliyan an pou m eskize erè a enpi admèt li te gen rezon.

Pa rete sou erè w. Ni pase chimen kwochi. Admèt erè w montre pwofesyonèl ak serye w.

Lèfini m ofri kliyan an yon dispansasyon frè kaye sou yon pwochen men sòl li pral leve.

Toujou bat pou w konpanse tan kliyan an pèdi akoz erè w la ak yon bagay kèlkonk l ap renmen.

Alafen, se yon pakèt ti jès ki monte nivo biznis ou enpi ki fè bon relasyon ak nenpòt kliyan dire manch long.

Sa vle di plis lwayote ak plis tranzaksyon pou wadèvè biznis ou.

Granchire yo.

Se moun ki gen tout bagay pi gwo. Pi bèl pase w.

Men atansyon—pa swiv yo.

Yo petèt ap benyen nan dèt. Osnon y ap kraze richès yo san yo pa konnen.

Si w rantre G 10, depanse G 9 kite G 1 sere yon kote.

Planch.

Lè w gen twòp bagay sou planch ou ki anpeche w jwenn tan pou planifye ak òganize,

se moman sa menm pou w fè yon poz pou w planifye ak òganize.

Bekán.

Lavi se tankou bekán.

Ou dwe kontinye ale pou w kenbe balans ou.

Ewo ayisyen.

Ewo Ayisyen nou yo san parèy.

Yo pa nan liv ni kenn pèsonaj Marvel yo.

Yo pa gen kenn pouvwa ak kostim espesyal.

Ou jwenn yo la nan lari a—yon bwat chany devan yo. Yon bokit bwason glase sou tèt yo. Yon bwa volan. Yon bourèt.

Y ap chache lavi nan tout diyite.

Pete wo.

Nenpòt pozisyon kote bounda m gade anlè, m ap pete pi wo pase l.

Senp lwa fizik.

Se menm jan nenpòt pozisyon w pran kote nivo panse w depase mwayèn nan, ou bon jan ap pete pi wo pase bounda w.

M vle di bagay tankou w bay tèt ou 5-10 an pou w pa gen kenn sousi finansye pandan w ap benyen chen kon n ap pale a la.

Bagay ou refize pran yon travay menm lè w bezwen l paske l pa aliye ak vre valè w.

Bagay ou gentan trase/telechaje plan kay ou pandan w ap drive nan bout chanm kay moun toujou.

Wi.

Ou ka. E w dwe pete pi wo pase bounda w.

Men fè pridan.

Ou pa ka pete kare. Ni fizikman. Ni mantalman.

Yo ekri ak bik.

Se te yon pawòl ki te fè nou tout ri lè mèt filo a te di elèv la sa.

Sa gen plis pase 10 rekòt.

Poutan chak kon m twouve m nan sitiyasyon kote m ap pale plis pase m poze aksyon, m tande vwa mèt la byen fò avè m sètfwa:

Fèmen dan w, ekri pito!