Bèf ak krabye

Tankou bèf, anpil moun gen tik (pwoblèm) sou po yo ke yo pa ka retire pou kont yo.

  1. Yo ka pa gen ase tan.
  2. Yo ka tou senpleman pa konnen kijan.

Anpil tan, enèji ak lajan te ka epaye si medya ak piblisite pa t ap eseye vann moun sa yo bagay ki pa gen anyen pou wè ak soulajman tik.

E se pa pou san rezon tou moun sa yo pa ezite rale bous yo ak yon souri lè yo jwenn yon bon krabye ki konprann ak pote solisyon reyèl yo bezwen an.

Se yonn oswa lòt.

  1. Anvayi moun ak mesaj piblisite yo pa t mande w pou eseye vann pwodywi ak sèvis ou yo.
  2. Adopte mantalite krabye a, enpi jwenn yonn ou de fason pou fè moun ki bezwen solisyon w yo konnen yo la e ki kote yo ka jwenn yo.

Premye a se bwi ak nwizans. Dezyèm nan se maketin. E sa fè tout diferans lan.