Chache èd.

Pa gen kenn dezonè nan sa.

Si w bezwen èd, al chache l.