Itilize mo moun konprann

Yonn nan pi gwo jefò m fè lè m ap pale/ekri se evite mo ak espresyon save. Jis pou m pa gaspiye tan ak enèji nan parafwaze sa m fin di.

Kounye a ti bèt ki pike m move kote a se lè yon (kon)sitwayen gade m ak move je paske l panse “parafwaze” se yon mo moun pa ka konprann mwen itilize.

Se vre ou ka pa t janm wè ni tande mo sa deja, men la gen yon jefò entelo m ap tann nan men w.

  1. Mande m sa mo a vle di oswa konsilte yon diko. Oubyen chache l anlè.
  2. Vin remèsye m paske m ajoute yon nouvo mo/konsèp nan djakout vokabilè w.