Yon jou lapli.

Tou dènyeman lapli bare m Sent Filomèn. Lapoula wout la gentan anvayi ak ranblè—ak fatra tou, byensi.

Sa w tande a, blokis. Anwo pa monte. Anba pa desann.

M blije kraze yon a-pye pou m ale lakay mwen Babyòl. Anviwon 2.6 km oswa 33 minit mach.

Lè m rive Chanpen, bagay la pi mangonmen toujou. Yon gwo kannal dlo chire wout la an de. Apenn yon ti kwen ase pou moun pase a sèk. Yonn alafwa.

Gen 2-3 moun ki te gentan ap vini anfas mwen. M kanpe ba yo pase. Enpi se la m aprann yon leson m ka aplike nan plizyè lòt domèn nan lavi m.

Pafwa se lòt moun pou ba l pase pou ou menm ou ka pase.