Yon karyè make ak pwojè.

Seri pwojè m fè yo se manifestasyon sa kwayans ak valè m ye. Se fason m panse ak aji, ak fason m wè reskonsablite m antanke sitwayen Ayisyen.

Yo pi byen defini karyè m pase tout lòt tit ak afilyasyon pwofesyonèl.

M swete yonn nan yo omwen ap pouse w aji diferan ak fè yon diferans nan lavi w—ak nan kominote w.

Men ponyen pwojè m kreye ak livre yo.

Foumisòl (fondatè)—platfòm jesyon ak òganizasyon sòl.

Engcenter (fondatè)—lekòl anglè.

SAT Fòmasyon (fondatè)—lekòl pwofesyonèl nan Okap.

Kayimaj (fondatè)—videyo, foto ak evennman.

NouVo (fondatè)—kay pwodiksyon sinema.

Si w gen yon opotinite biznis pou mwen, tanpri ranpli fòm sa a.