Yon pi bèl kesyon.

“Kijan nou ka fè pou mete klòch la nan kou chat la?” olye de “Kiyès ki pral mete klòch la nan kou chat la?” te ka ede rezoud pwoblèm nan yon fwa pou tout.

‘Kijan’ louvri pòt pou brase lide sou tout solisyon posib. Tandiske ‘kiyès’ ta sipoze gen yon sèl solisyon. Enpi solisyon sa a depann de tout lòt moun sof ‘mwen’.

Rezilta? Chak moun jwenn yon eskiz pou yo pa aji.

Se menm jan, si w rele pou dirije, ou dwe kòmanse poze pi bèl kesyon pou w abouti ak rezilta w swete yo.

Sinon, wayan!